Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Zhineng Qigong training in aanwezigheid van laoshi Lu Zhengdao

september 5 - september 8

profielfoto Lu Zhengdao

You can read the English version below.

Nieuw wereldbeeld – Nieuwe cultuur – Nieuw leven

Al geruime tijd heeft iedereen de mond vol van een nieuwe wereld waarin alle mogelijkheden beschikbaar zijn. Deze bewering is strikt wetenschappelijk te bewijzen, maar lijkt in vele gevallen moeilijk te verwezenlijken. Wat weerhoudt ons ervan om gezond te zijn, om gelukkig te zijn, om op een evenwichtige manier te functioneren binnen een gezin en in de maatschappij? Waarom zijn we als menselijke soort niet in staat om in harmonie te leven met de natuur? Is deze bewering alleen een theoretische stelling waarvan de toepassing alleen maar door enkelingen kan worden bereikt? Laoshi Lu neemt ons mee naar dit nieuwe wereldbeeld en levensvisie die voor iedereen toegankelijk is. Zijn wijsheid, de eenvoud waarin hij onderwijst en zijn humor zal je meenemen naar de grenzen van je eigen kunnen en waarschijnlijk veel verder.

Laoshi Lu Zhengdao

Sinds zijn 2 jaar durende opleiding bij Dr. Pang Ming in het Huaxia Zhineng Qigong Centre wijdt laoshi Lu zijn leven integraal aan Zhineng Qigong. Hij is een internationaal gerenommeerd healer en onderwijst Zhineng Qigong overal ter wereld. Meer informatie over laoshi Lu vind je op zijn website Dao Qi World.

De Kluizerij

De Kluizerij is gelegen in een voormalig Benedictijner klooster, midden de rustige vallei tegen het Kluisbos. Deze streek is een waar parkgebied met unieke wandelroutes en interessante historische bezienswaardigheden. Je vindt er rust en ruimte op een domein van 12 hectare. De Kluizerij omvat een gedeelte bos, weiden, boomgaarden en wijngaard. Er zijn wandelpaadjes en zithoekjes. Ideaal om te reflecteren en te verpozen.

Doelpubliek

Iedereen is welkom! Zowel beginnende als meer gevorderde beoefenaars van Zhineng Qigong, maar ook enthousiaste geïnteresseerden zijn welkom op deze trainingsdagen. Niet alleen laoshi Lu zal aanwezig zijn, ook Tilla Van Opstal en andere Zhineng Qigong instructors zullen het qi-veld gedurende deze vier dagen versterken. Ze zullen beschikbaar zijn voor vragen, interessante gesprekken of gewoon om gezellig samen te genieten.

Programma

Donderdag 5 september 2019: ontvangst vanaf 9:00 uur, begin van de training om 10:00 uur.

Zondag 8 september 2019: einde voorzien om 18:00 uur. De retraite wordt afgesloten met het avondeten.

De retraite bestaat uit een combinatie van lezingen, afgewisseld en aangevuld met oefensessies. De ochtendsessies maken ons lichaam en geest wakker voor de dag. Vlak daarna kunnen we bij het ontbijt van deze sessie nagenieten. Na een korte rustpauze maken we ons klaar voor de sessies gedurende de dag, waarbij laoshi Lu ons inspireert en fascineert met zijn bijzondere wijsheid, afgewisseld met pakkende, maar levensechte verhalen. Zijn lezingen zijn eenvoudig, maar laat je niet misleiden door de kracht en informatie van deze waardevolle inhoud. Om het geheel ook werkelijk praktisch en toepasbaar te maken, laat hij ons de theorie ervaren tijdens de oefensessies.

Tussendoor wordt er voldoende ruimte voorzien voor de lunch, om de nieuwe informatie te laten binnendringen, maar ook om met elkaar uit te wisselen, te verbinden en te genieten van de rust in de heerlijke omgeving van De Kluizerij. Het avondprogramma omvat het avondeten, ruimte voor ontspanning en een avondsessie om meditatief en ontspannen de dag af te sluiten.

Dagindeling

07:00 – 08:00 – Ochtendsessie gevolgd door het ontbijt
10:00 – 13:00 – Sessie – theorie en praktijk gevolgd door de lunch
15:00 – 18:00 – Sessie – theorie en praktijk gevolgd door het avondeten
19:30 – 20:30 – Avondsessie

Alle sessies worden gegeven in het Engels.

Deelnameprijs

Retraite en maaltijden

De deelnameprijs voor de volledige retraite bedraagt 540 euro. Bij boeking en betaling vóór 15 juli 2019 is er een korting van 75 euro en bedraagt de deelnameprijs 465 euro.

De prijs voor Acunarleden – studenten en sympathisanten –  is respectievelijk 524 (ipv 540) euro en 449 (ipv 465) euro. De prijs voor Acunarleden – instructors – is respectievelijk 508 (ipv 540) euro en 433 (ipv 465) euro.

Deze prijs is inclusief deelname aan de training, ontbijt, lunch, avondeten en drank en versnaperingen tijdens de pauze. Deze prijs is exclusief overnachtingen.

Overnachting in de Kluizerij

Éénpersoonskamer per nacht: 50 euro. Tweepersoonskamer per nacht per persoon: 25 euro. In totaal zijn er drie nachten (donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond) wat neerkomt op 150 euro/persoon voor een éénpersoonskamer of 75 euro/persoon voor een tweepersoonskamer.

Belangrijke Informatie

De verdeling van de kamers (1 of 2 personen) zal gebeuren in volgorde van de inschrijving. Indien de kamer van jouw voorkeur niet meer voorhanden is, zal er contact met jou worden opgenomen.

De Kluizerij voorziet eenvoudige, gezonde en lekkere maaltijden. Het is echter niet mogelijk om tegemoet te komen aan specifieke vereisten zoals lactose- en glutenvrije gerechten. Het is wel mogelijk om eigen maaltijden mee te brengen en de keuken te gebruiken indien dit nodig zou zijn.

Zoals voor elke Zhineng Qigong training is makkelijk zittende kledij het meest aangewezen. Indien je dit wenst kan je een matje of kussen meebrengen. Als het goed weer is, kan er ook buiten getraind worden.

Inschrijven

Inschrijving voor de retraite en reservering voor de overnachting in De Kluizerij dienen te gebeuren via het formulier hier beneden op deze pagina. Betaling gebeurt via bankoverschrijving.


English version

New worldview – New culture – New life

For a long time, everyone has been talking about a new world in which all possibilities are available. This claim can be proven scientifically, but in many cases appears difficult to achieve. What keeps us from being healthy, being happy, being able to function in a balanced way within a family and in society? Why are we, as human species, unable to live in harmony with nature? Is this statement only a theoretical proposition, of which the application only can be achieved by a few individuals? Teacher Lu takes us to this new worldview and vision of life that is accessible to everyone. His wisdom, the simplicity in which he teaches and his humor will take you to the limits of your own abilities and probably much further.

De Kluizerij

De Kluizerij is located in a former Benedictine monastery, in the middle of a quiet valley, against the Kluisbos. This region is a park area with unique walking routes and interesting historical sights. You will find peace and space on a domain of 12 hectares. De Kluizerij consists of a forest, meadows, orchards and a vineyard. There are hiking trails and sitting areas. Ideal for reflecting and relaxing.

Participants

Everyone is welcome! Both beginners and more advanced practitioners of Zhineng Qigong, but also enthusiastic interested people are welcome on these training days. Not only will laoshi Lu be present, Tilla Van Opstal and other Zhineng Qigong instructors will also strengthen the qifield during these four days. They will be available for questions, interesting conversations or just to enjoy socializing together.

Program

Thursday, September 5, 2019: reception as of 9:00 am, start of the training at 10:00 am.

Sunday, September 8, 2019: end of the training is scheduled for 6:00 p.m. The retreat ends with dinner together.

The retreat consists of a combination of lectures, interspersed and supplemented with practice sessions. The morning sessions awaken our body and mind for the day. Shortly afterwards we can enjoy the breakfast. After a short break we prepare ourselves for the sessions during the day, where laoshi Lu inspires us and fascinates us with his special wisdom, interspersed with catchy but real-life stories. His lectures are simple, but don’t be fooled by the power and information of this valuable content. To make the information specific and applicable, he lets us experience the theory during the practice sessions.

In between, sufficient space is provided for lunch, to allow the new information to penetrate, but also to exchange, connect and enjoy the tranquility in the delightful surroundings of De Kluizerij. The evening program includes dinner, space for relaxation and an evening session to conclude the day meditatively and relaxed.

Daily schedule

07:00 – 08:00 – Morning session followed by breakfast
10:00 – 13:00 – Session – theory and practice followed by lunch
15:00 – 18:00 – Session – theory and practice followed by dinner
19:30 – 20:30 – Evening session

The sessions are given in English.

Participation fee

Retreat and meals

The participation fee for the entire retreat is 540 euro. When booking and paying before July 15, 2019, there is a discount of 75 euro and the participation fee is 465 euro.

The price for Acunar members – students and sympathizers – is 524 (instead of 540) euro and 449 (instead of 465) euro respectively. The price for Acunar members – instructors – is 508 (instead of 540) euros and 433 (instead of 465) euros respectively.

This price includes participation in the training, breakfast, lunch, dinner and drinks and refreshments during the break. This price does not include overnight stays.

Overnight in the Kluizerij

Single room per night: 50 euro. Double room per night per person: 25 euro. In total there are three nights (Thursday evening, Friday evening and Saturday evening) which amounts to 150 euro / person for a single room or 75 euro / person for a double room.

Important information

The distribution of the rooms (1 or 2 people) will be done in the order of registration. If the room of your preference is no longer available, you will be contacted.

De Kluizerij provides simple, healthy and delicious meals. However, it is not possible to meet specific requirements such as lactose and gluten-free dishes. It is possible to bring your own meals and to use the kitchen if needed.

As with any Zhineng Qigong training, comfortable clothing is most appropriate. If you wish, you can bring a mat or pillow. If the weather is good, we can also train outside.

Registration

Registration for the retreat and reservation for the night in De Kluizerij should be done by means of the form on this page. Payment can be done via wire transfer.

 

Gegevens

Begin:
september 5
Einde:
september 8
Evenement Categorieën:
,

Locatie

De Kluizerij
Aalstersedreef 1
Affligem, 1790 België

Registraties zijn gesloten voor dit evenement