Algemene Voorwaarden

Inschrijving

 1. De inschrijving voor een activiteit (een lessenreeks, een workshop of een reis) gebeurt via de website (bij voorkeur), via e-mail of telefonisch.
  1. Bij inschrijving via het formulier op de website, ontvang je onmiddellijk een bevestiging van je inschrijving. Binnen uiterlijk zeven werkdagen ontvang je een e-mail met de nodige betalingsinformatie en eventueel de factuur.
  2. Bij inschrijving via e-mail of telefoon ontvang je, uiterlijk binnen zeven werkdagen, een inschrijvingsbevestiging via e-mail, samen met de nodige betalingsinformatie en eventueel de factuur.
 2. Indien er meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen zijn, zal de volgorde van de inschrijving bepalen wie zal kunnen deelnemen. Een wachtlijst zal worden opgesteld in geval van annuleringen.
 3. Door inschrijving geeft de deelnemer aan de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden te aanvaarden.

Betaling

 1. De details met betrekking tot de betaling zijn terug te vinden in de e-mail waarin de inschrijving wordt bevestigd:
  1. Rekeningnummer: BE22 0018 4921 2747
  2. Acunar vzw, Guldendellestraat 59, 3070 Kortenberg
  3. Mededeling: ‘Naam van de activiteit’, ‘Naam van de deelnemer(s)’
 2. De betaling dient te gebeuren vóór de vervaldatum vermeld in de e-mail, zijnde één week na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de inschrijving.
 3. Indien je aanspraak wil maken op een eventuele vroegboekkorting dient de betaling van het volledige bedrag te gebeuren vóór het verstrijken van de datum tot wanneer de korting van toepassing is.
 4. Bij laattijdige inschrijving wordt gevraagd om ofwel het inschrijvingsgeld cash ofwel een betalingsbewijs van de overschrijving mee te brengen bij het begin van de activiteit.

Facturatie

 1. Een factuur wordt uitsluitend opgesteld en verstuurd op expliciete vraag van de deelnemer op het ogenblik van de inschrijving.
 2. Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken en het elektronisch versturen via e-mail van de factuur. .

Annulering

 1. Acunar heeft het recht een activiteit te annuleren onder de volgende voorwaarden:
  1. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de activiteit.
  2. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor de deelname niet terugbetaald. In het andere geval wordt het bedrag integraal terugbetaald aan de deelnemer.
  3. Voor eventuele andere kosten kan Acunar niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Je hebt  het recht een activiteit te annuleren onder de volgende voorwaarden:
  1. De annulering dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur via e-mail.
  2. De annuleringskosten voor een lessenreeks of workshop worden als volgt bepaald:
   1. Bij annulering tot zeven dagen voor de aanvang van de activiteit ben je 25,00 euro administratiekosten verschuldigd.
   2. Bij annulering tussen zeven dagen en 24 uur voor de aanvang van de activiteit ben je 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
   3. Bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de activiteit ben je 100% van de deelnameprijs verschuldigd.
  3. De annuleringskosten voor een reis worden als volgt bepaald:
   1. Bij annulering tot 30 dagen voor het vertrek zijn de kosten gelijk aan het betaalde voorschot.
   2. Bij annulering tot 10 dagen voor het vertrek ben je 50% van de deelnameprijs verschuldigd.
   3. Bij annulering minder dan 10 dagen voor het vertrek ben je 100% van de deelnameprijs verschuldigd.
 3. Indien je, als ingeschreven deelnemer, verhinderd bent om aan de activiteit deel te nemen en dus genoodzaakt bent om de activiteit te annuleren, maar iemand vindt die je plaats kan innemen, dan gelden de volgende voorwaarden:
  1. De naam van de vervanger wordt schriftelijk meegedeeld, bij voorkeur via e-mail, uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de activiteit.
  2. De annuleringskosten zoals hierboven omschreven in b. en c. zijn niet van toepassing. Je betaalt 15 euro administratiekosten.

Aansprakelijkheid

Alle activiteiten worden gegeven door Acunar of vertegenwoordigers van Acunar.

 1. Noch Acunar, noch diens vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een activiteit.
 2. Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Auteursrechtelijke bepaling

 1. De activiteiten en het cursusmateriaal bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie. Het is niet toegestaan om het workshopmateriaal of delen daaruit digitaal te verwerken of openbaar te maken, te vertalen, na te drukken of op andere wijze te vermenigvuldigen zonder toestemming van de auteur.
 2. Tijdens de activiteiten worden mogelijk foto’s getrokken die Acunar wil gebruiken in eigen communicatie, zoals onder andere op de website en de nieuwsbrief. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van foto’s waarop je herkenbaar in beeld bent, laat ons dit dan weten voor de aanvang van de activiteit.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Wijzigingen

 1. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 21 juni 2019. Ze gelden totdat een wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Acunar worden aangegeven.
 3. Het is niet ondenkbaar dat deze algemene voorwaarden in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.